اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جلسه آشنایی و معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده شهرسازی – آبان ماه 1395

جلسه آشنایی و معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده شهرسازی – آبان ماه 1395


جلسه آشنایی و معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده شهرسازی در مورخ 10 آبان ماه در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا برگزار گردید. در این جلسه اساتید دانشکده ضمن خیر مقدم و تبریک به دانشجویان، زمینه های تخصصی آموزشی و پژوهشی خود را معرفی نمودند. دانشجویان مقاطع مختلف نیز ضمن معرفی و ارائه پیشینه تحصیلی، به بیان نظرات در فضایی تعاملی و صمیمی پرداختند. مشارکت موثر در زمینه تعریف و پیگیری فعالیت های علمی و پژوهشی، از جمله مهمترین موارد مشترک در صحبت های ایشان بود که با استقبال از سوی اساتید مواجه گردید. متعاقبا، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار به عنوان بستری کارآمد در این زمینه، مورد تاکید قرار گرفت.