اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جلسه دفاع از رساله دکتری پژوهش هنر- فروغ عموئیان

جلسه دفاع از رساله دکتری پژوهش هنر- فروغ عموئیان


پژوهشی در تبیین مولفه های موثر در تداوم و تحول هنر فلز کاری در دوره صفوی(با تاکید بر کاسه ها و جام ها)

فروغ عموئیان دانشجوی مقطع دکتری پژوهش هنر روز شنبه 9/11/ 1400 از رساله خود دفاع می کند.

عنوان رساله: «پژوهشی در تبیین مولفه های موثر در تداوم و تحول هنر فلز کاری در دوره صفوی(با تاکید بر کاسه ها و جام ها)»

استاد راهنما: دکتر حسن بلخاری- دکتر یعقوب آژند

استاد داور: دکتر سید محمد فدوی- دکتر مهیار اسدی-دکتر مینا محمدی وکیل-دکتر محمد خزائی

زمان دفاع:  شنبه 9/11/ 1400 ساعت 10

مکان دفاع: دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران