اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه ریاست

حوزه ریاست


 

رئیس پردیس دکتر حامد مظاهریان mazaheri@ut.ac.ir
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر آزاده گنجه

azadeh.ganjeh@ut.ac.ir
رئیس دفتر ریاست    
کارشناس مسئول روابط عمومی سعید صادقی  
مسئول امور دفتری صغری ارض پیما