اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه ریاست

حوزه ریاست


 

رئیس پردیس دکتر شاهین حیدری shheidari@ut.ac.ir
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل دکتر سید یحیی اسلامی y.islami@ut.ac.ir
رئیس دفتر ریاست    
رئیس روابط عمومی    
مسئول امور دفتری صغری ارض پیما  
انتظامات آقای طاهری