اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی


 

معاون اداری و مالی

مهندس فریدون علیاری aliyari@ut.ac.ir
رئیس امور اداری و پشتیبانی جواد خاکسار 66955625
مسئول امور دفتری حسین علی پرست 66962592
3479
رئیس حسابداری حمیداله غضنفری 66418811
2737
3247