اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی


معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رایانامه

1

سید جواد حسینی (امور دانشجویی)

66414967

j.hosseini47@ut.ac.ir

2

حسین نوروزی (امور دانشجویی)

66414967

hnorozi@ut.ac.ir

3

اعظم جعفری (امور وام)

66414967

Jafariphd@ut.ac.ir

4

تهمینه نظاری (وام شهریه و امور متأهلین)

66414967

61113488

tnazari40@ut.ac.ir

5

زهرا فرهمند (امور تغذیه)

61112713

66414967

zfarahmand@ut.ac.ir

6

کبری وهابی (تربیت بدنی)

66414967

kvahabi@ut.ac.ir

7

سید رضا مظلوم طبائی زواره (امور شاهد و ایثارگر- فوق برنامه و امور فرهنگی)

66414967

66978523

mazloom164@gmail.com

8

فاطمه جوان فرد (کارشناس دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی)

66414967

66415834

fatemeh.javanfard@ut.ac.ir