اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی


 

 

معاون پژوهشی پردیس 

اسفندیار زبردست

zebardst@ut.ac.ir

کارشناس پژوهشهای کاربردی

مریم مبشری

66418899

کارشناس پژوهشهای کاربردی افتخارسادات مهدوی 66418899
کارشناس پژوهشی

آدینه وند - امین

61112809

رئیس مرکز انفورماتیک

ارشادی- علیرضا

66955629

61112459

رئیس کتابخانه پردیس

حمیدرضا پارسی

hparsi@ut.ac.ir

66499680

61112755

قطب علمی معماری

66485410

66481848

قطب علمی شهرسازی

88997867