اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

حوزه معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی


 

 

معاون پژوهشی پردیس 

اسفندیار زبردست

zebardst@ut.ac.ir

کارشناس پژوهشهای کاربردی

مریم مبشری

66418899

کارشناس پژوهشهای کاربردی افتخارسادات مهدوی 66418899
کارشناس پژوهشی

شوکت سادات جلالی

61112809

رئیس مرکز انفورماتیک

امیرفربد انصاری

66955629

61112459

رئیس دفتر مجله

نسرین نوری

66415282

رئیس کتابخانه پردیس

حمیدرضا انصاری

hransari@ut.ac.ir

66499680

61112755

قطب علمی معماری

66485410

66481848

قطب علمی شهرسازی

88997867