اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

دانشجویان دارای گزارش دانش آموختگی

دانشجویان دارای گزارش دانش آموختگی


قابل توجه دانشجویان دانشگاه تهران که گزارش دانش آموختگی آنان در دست اقدام و ارسال می باشد .

لازم است شماره و تاریخ گزارش خود را از پیشخوان و یا از اداره آموزش محل تحصیل خود دریافت و برای پیگیری های بعدی به همراه داشته باشند .

پاسخگویی متقاضیان منوط به ارایه شماره و تاریخ مذکور خواهد بود .

 

                                                                                                                                                                         معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                     اداره کل خدمات آموزشی