اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

درباره مرکز انفورماتیک

درباره مرکز انفورماتیک


مرکز انفورماتیک پردیس هنرهای زیبا شامل دو سایت در پردیس اصلی دانشکده و یک سایت در محل ساختمان شماره 5 پردیس می باشد. 

مرکز رایانه شماره یک واقع در ساختمان معماری است و جهت استفاده عمومی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا می باشد. این مرکز دارای 48 دستگاه رایانه است که به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم شده اند.

رایانه های قسمت پایین دارای نرم افزارهای تخصصی شامل : Autocad,3DMax, Corel,Photoshop,Sketchup, Rhino,Finale, ... می باشد. 

رایانه های قسمت بالایی دارای نرم افزارهای عمومی و رایتر و اسکنر می باشد. 

 

مرکز رایانه GIS واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 5 پردیس هنرهای زیبا است و دانشجویان رشته شهرسازی می توانند برای استفاده کلاسهای تخصصی خود از آن استفاده نمایند. این مرکز دارای 20 دستگاه رایانه می باشد که دارای نرم افزارهای عمومی و تخصصی رشته شهرسازی است.