اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

درخواست خوابگاه متأهلین

درخواست خوابگاه متأهلین


دانشجویان متقاضی خوابگاه متأهلین ازاین پس بصورت الکترونیکی و درسامانه کوی دانشگاه درآیتم فرم‌ها وقوانین / ‏فرم درخواست خوابگاه متأهلین ثبت نام نمایند ونیازی به مکاتبات نمی‌باشد.