اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ساعت کاری کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا

ساعت کاری کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا


به اطلاع دانشجویان گرامی و اعضا محترم هیأت علمی می رساند، ساعت کاری کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا از روز شنبه مورخ ۰۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ از ساعت ۸ لغایت ۱۸ خواهد بود. شایان ذکر است که بازه زمانی ۸ لغایت ۱۵ به ارائه خدمات کتابخانه و مطالعه و بازه زمانی ۱۵ الی ۱۸ صرفاً به مطالعه اختصاص خواهد داشت.