اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنرانی آقای دکتر اسعدی ریاست محترم گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران در دانشگاه هنر گراتز، اتریش

سخنرانی آقای دکتر اسعدی ریاست محترم گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران در دانشگاه هنر گراتز، اتریش