اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شرایط اخذ درس تربیت بدنی ویژه

شرایط اخذ درس تربیت بدنی ویژه


بر اساس بخشنامه اداره کل آموزش دانشگاه، دانشجویانی که به دلیل؛ بیماری جسمی یا معلولیت جسمی حرکتی و یا بیماری‌های خاص درخواست اخذ دروس؛ ورزش ویژه، تربیت بدنی ویژه را دارند، پس از ارایه به موقع مدارک (حداکثر تا قبل از پایان حذف واضافه هر نیمسال تحصیلی) به کمیسیون پزشکی دانشگاه و در صورت تایید کمیسیون مذکور اجازه اخذ این دروس را دارند .

 

                                                                 اداره آموزش پردیس هنرهای زیبا