اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب بانک ملت


پیرو بخشنامه های شماره27424/150 مورخ 8/2/1394 (معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه تهران ) و 271669/پ/122 مورخ 25/10/1391 و 57583/پ/121 مورخ10/3 /1391 و  105465/پ/122 مورخ 30/4/1394 به استحضار می رساند ؛ کلیه هزینه های مربوط به امور مشروحه ذیل ، باید به شماره حساب  5225557690  و  شناسه واریز 1130 بانکملت شعبه دانشگاه تهران ( صاحب حساب معاونت آموزشی دانشگاه تهران )  واریز گردد .

ضمناً در صورت اشتباه در واریز هزینه به حساب دیگر ( به هر علت ) عودت هزینه امکان پذیر نبوده و دانشجو متقاضی موظف است صرفاً هزینه مذکور را به شماره حساب تعیین شده فوق واریز نماید .

1- هزینه تمبر و پست و گواهی موقت

2- هزینه تمبر و صدور و پست دانشنامه

3- هزینه رسیدگی به درخواست دانشجویان متقاضی انتقال از دانشگاه های دیگر به دانشگاه تهران سال تحصیلی 95-1394