اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

طرح حمایت ویژه از پایان نامه و رساله های دانشجویی مرتبط با نیازهای خوابگاه ها برای ارتقای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی

طرح حمایت ویژه از پایان نامه و رساله های دانشجویی مرتبط با نیازهای خوابگاه ها برای ارتقای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی


ادارۀ کل امور خوابگاه ها در نظر دارد از ظرفیت پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دانشگاه برای مدیریت علمی و ساماندهی امور با هدف ارتقای خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی بهره مند شود. برخی از موضوع های پیشنهادی اولویت دار به پیوست ارسال می شود. در ضمن امکان انتخاب سایر موضوع های مرتبط با نیازهای خوابگاه های دانشجویی نیز وجود دارد.

فرآیند شرکت در این طرح بدین صورت است که متقاضیان علاقمند می توانند بعد از تصویب طرح نامۀ پیشنهادی پایان نامه / رسالۀ دانشجویی در شورای گروه یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، طرح نامه را از سوی معاونت پژوهشی دانشکده مستقل / دانشکدگان به ادارۀ کل امور خوابگاه ها ارسال تا در کمیتۀ مرتبط بررسی و در صورت تأیید طر ح نامه از نظر انطباق با نیازهای این ادارۀ کل، طرح نامه برای حمایت به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال شود. طرح نامه های تأیید شده توسط ادارۀ کل امور خوابگاه ها با ضریب 4 از اعتبار پارسا؛ ویژۀ حمایت از پایان نامه های دانشجویی برخوردار خواهند شد.