اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

عدم پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال

عدم پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال


دانشگاه تهران به علت عدم وجود ظرفیت و امکانات از پذیرش هرگونه درخواست دانشجوی متقاضی انتقال  و مهمان در کلیه مقاطع تحصیلی برای  نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 معذور است .

در ضمن درخواست دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی متقاضی انتقال به صورت مهمان با رعایت آیین نامه آموزشی ومقررات مربوط پس از ثبت در سامانه انتقال وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 95-1394 در موعد مقرر ( تابستان سال 1395) در کمیته انتقال دانشجویی دانشگاه تهران مورد رسیدگی واقع خواهد گردید .

همچنین پذیرش هرگونه درخواست انتقال و مهمان دانشجوی دوره نوبت دوم ( شبانه ) مقطع کارشناسی به دانشگاه تهران نیز به علت عدم وجود دوره نوبت دوم (شبانه) امکان پذیر نمی باشد و در صورت وصول عینا" اعاده می گردد .