اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فرمهای اداره امور دانشجویی و فرهنگی

فرمهای اداره امور دانشجویی و فرهنگی


 

نام فرم

بخش مربوطه

درخواست مجوز اجرای برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای محمدرضا پری نوش)

 

فرم طرح نویسی انجمن علمی دانشجویی

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای محمدرضا پری نوش)

 

فرم طرح و برنامه کانون ها

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای محمدرضا پری نوش)

درخواست مجوز فروش کتاب و آثار هنری

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای محمدرضا پری نوش)

فرم گزارش کار ماهیانه دانشجو

امور دانشجویی

(آقای محمدرضا پری نوش)

فرم بررسی فعالیت های پژوهشی دانشجویان متقاضی خوابگاه متأهلین

خوابگاه متأهلین

(خانم تهمینه نظاری)

شرایط دانشجوی متقاضی خوابگاه متاهلی

خوابگاه متأهلین

(خانم تهمینه نظاری)

 متن سند تعهد محضری و شرایط ضامن

امور دانشجویی

(آقای سید جواد حسینی)

دانشجوی نمونه

(که از طریق سامانه انجام می­شود)

امور دانشجویی

(سرکار خانم زهرا فرهمند)