اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فرمهای اداره امور دانشجویی و فرهنگی

فرمهای اداره امور دانشجویی و فرهنگی


 

نام فرم

بخش مربوطه

فرم گزارش اجرای برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای سید رضا مظلوم)

 

فرم طرح نویسی انجمن علمی دانشجویی

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای سید رضا مظلوم)

 

فرم طرح و برنامه کانون ها

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای سید رضا مظلوم)

درخواست مجوز فروش کتاب و آثار هنری

امور فرهنگی و فوق برنامه

(آقای سید رضا مظلوم)

فرم گزارش کار ماهیانه دانشجو

امور دانشجویی

 

فرم بررسی فعالیت های پژوهشی دانشجویان متقاضی خوابگاه متأهلین

خوابگاه متأهلین

(خانم تهمینه نظاری)

شرایط دانشجوی متقاضی خوابگاه متاهلی

خوابگاه متأهلین

(خانم تهمینه نظاری)

 متن سند تعهد محضری و شرایط ضامن

امور دانشجویی

(آقای سید جواد حسینی)

دانشجوی نمونه

(که از طریق سامانه انجام می­شود)

امور دانشجویی

(سرکار خانم زهرا فرهمند)