اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

فرمهای بخش تسویه حساب

فرمهای بخش تسویه حساب


دانشجویان متقاضی تسویه حساب بامعاونت دانشجویی وفرهنگی پردیس هنرهای زیبا

گام اول:  درخواست فارغ التحصیلی ازطریق پیشخوان درسامانه گلستان

گام دوم: بررسی وتائید کارشناس اداره آموزش پردیس هنرها درپیشخوان سامانه گلستان( آقای جواد غفاری نوین)

گام سوم: مراجعه به معاونت دانشجویی وفرهنگی  پردیس هنرها برای تائیددرپیشخوان سامانه گلستان( وام - خوابگاه- تغذیه) آقای سیدجوادحسینی - آقای حسین نوروزی- سرکارخانم فرهمند