اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه تهران


قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-1394 به اطلاع می رساند ؛

 
رسیدگی به هرگونه درخواست انتقال دانشجو بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران منوط به واریز مبلغ 500/000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به شماره حساب : 5225557690 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران صاحب حساب معاونت آموزشی دانشگاه تهران می باشد .
 
مقتضی است وجه مذکور از طریق شعب بانک ملت واریز و اصل رسید بانکی آن به دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تحویل گردد ، در غیر این صورت تقاضا قابل رسیدگی نمی باشد .