اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام


دانشجویان متقاضی وام های تحصیلی ؛ شهریه ؛ مسکن متاهلی ازتاریخ 1401/07/21 لغایت 1401/09/16 وبرای وام ضروری ازتاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/09/16 به سامانه دانشجویی (پورتال دانشجویی صندوق) مراجعه وثبت نام نمایند.

یادآوری : دانشجویان ورودی جدید وورودی سال های گذشته که برای اولین باراقدام به ایجادپرونده یاثبت مقطع جدید درپورتال دانشجویی (صندوق رفاه) می نمایند نسخه جدید تعهد محضری اجباری می باشد.

مبالغ وام