اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکدگان هنرهای زیبا

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکدگان هنرهای زیبا


با توجه به قطعی خطوط تلفن اداره آموزش دانشکدگان تااطلاع ثانوی به صورت حضوری یا به آدرس پست الکترونیکی همکاران آموزش مراجعه فرمایید،