اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

لزوم انجام ارزشیابی دانشجویان

لزوم انجام ارزشیابی دانشجویان


طبق نامه واصله از ریاست محترم مرکز فناوری و اطلاعات و فضای مجازی، به شماره 186/1014447 مورخ 94/4/22 به اطلاع می رساند در نیمسال آتی علاوه بر عدم امکان رویت نمرات و ثبت نام نیمسال بعد، در بازه زمانی ارزشیابی دسترسیهای دانشجویان، به استثنای ارزشیابی و پرداخت الکترونیکی از ایشان سلب شده و به محض اینکه دانشجو ارزشیابی را انجام دهد دسترسیهای وی فعال خواهد شد. شایان ذکر است در صورت ورود دانشجو به سیستم، وی ملزم به انجام ارزشیابی خواهد بود.

تغییر دسترسی دانشجو از دو هفته قبل از بازه ارزشیابی به وی اطلاع رسانی خواهد شد.