اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

لیست اعضای هیات علمی دانشکده طراحی صنعتی

لیست اعضای هیات علمی دانشکده طراحی صنعتی


 

دکتر علیرضا اژدری

 طراحی صنعتی

 استادیار

 alireza.ajdari@ut.ac.ir

دکتر فرزانه افتخاری

 طراحی صنعتی

 استادیار

 f.eftekhary@gmail.com

مهندس جمشید امامی

 طراحی صنعتی

 مربی

 jemami@ut.ac.ir

دکتر وحید چوپانکاره

 طراحی صنعتی

 ااستادیار

 choopankareh@ut.ac.ir

دکتر مریم خلیلی

 طراحی صنعتی

 استادیار

 maryamkhalili@ ut.ac.ir

دکتر احمد رحمانیان

 طراحی صنعتی

 استادیار

 ahmad.rahmanian@ut.ac.ir

دکتر مهران فاطمی نیا

 طراحی صنعتی

 استادیار

 me.fateminia@ ut.ac.ir

دکتر علی فرجی

 طراحی صنعتی

 استادیار

faraji@ut.ac.ir

دکتر نرگس غرقانی

 طراحی صنعتی

 استادیار

ghareghani@ut.ac.ir

دکتر نسرین مقدم

 طراحی صنعتی

 استادیار

 nmoghadam@ut.ac.ir