اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

متقاضیان وام های دانشجویی

متقاضیان وام های دانشجویی


متقاضیان وام های دانشجویی ؛ براساس جدول زمانبندی ذیل می توانند نسبت به ثبت درخواست خوددرسامانه گلستان اقدام نمایند شایان ذکر است باعنایت به محدود بودن اعتبارات ؛ تاریخ تکمیل تقاضا ملاک اولویت بوده ودرصورت اتمام اعتبار هریک ازوام ها؛ پیش ازتاریخ اعلام شده هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نمی باشد.

 

جدول زمانبندی وام های دانشجویی درنیمسال دوم 97-96

 

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام درسامانه گلستان برای دانشجویان

 

وام ضروری ویژه دکتری

ازتاریخ 96/11/07 لغایت 96/11/15

 

انواع وام های تحصیلی

 
ازتاریخ 96/11/14 لغایت 96/12/12

 

انواع وام های شهریه

 
ازتاریخ 96/12/01 لغایت 97/02/07

 

وام ضروری عادی

 
متعاقبا"اعلام خواهد شد

 

سایروامها

ازتاریخ 96/11/14 لغایت 96/12/12