اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مشارکت دانشکدگان هنرهای زیبا در پویش دانشگاه تهران، دانشگاه دوستدار محیط زیست

مشارکت دانشکدگان هنرهای زیبا در پویش دانشگاه تهران، دانشگاه دوستدار محیط زیستهمزمان با روز درختکاری و همگام با دیگر بخش های دانشگاه تهران، پویش «دانشگاه تهران؛ دانشگاه دوستدار محیط زیست» در دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا، روز یکشنبه مورخ 15/12/1400 کارکنان دانشکدگان هنرهای زیبا به همراه اعضای هیات علمی با حضور دکتر مظاهریان، رئیس دانشکدگان در نهضت غرس نهال در دانشگاه تهران مشارکت نمودند.