اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی


 

    

 فریدون علیاری

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک:1378هـ.ش (1999م)

 از دانشگاه: تهران

 رشته تحصیلی: سینما

 Email:aliyari@ut.ac.ir 

 

رزومه فارسی: