اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا معرفی شد

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا معرفی شدهمزمان با جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه 96 هیأت رئیسه پردیس هنرهای زیبا، مراسم تودیع و معار فه معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس نیز برگزار شد و ضمن معرفی آقای دکتر مجیدپرچمی جلال به عنوان معاون جدید دانشجویی و فرهنگی، از زحمات آقای دکتر سید محمد فدوی در دو دوره معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس تشکر و قدردانی گردید.

آقای دکتر مجید پرچمی از اعضاء هیأت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا می باشد.