اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

معاون دانشجویی

معاون دانشجویی


 دکتر مجید پرچمی جلال

                                                              سال اخذ مدرک: کارشناسی مهندسی عمران(۱۳77)

                                                                                                         کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت (۱۳۷9)

                                                                                                          دکتری عمران- مدیریت ساخت(۱۳۸7)

                                                                                                                    رزومه فارسی: