اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مقالات شهرسازی

مقالات شهرسازی


ردیف

سال

1390 الی 1394

 

مقالات درمجلات علمی - پژوهشی

 

نام مجله

عنوان مقاله

1

1394

محمدمهدی عزیزی

فصلنامه  هویت شهر، شماره 22، صفحات 18-5.

عزیزی، محمد مهدی و قرایی، آزاده (1394) "برنامه ریزی کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محله ای با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی: نمونه موردی، محله دروس، تهران"،

2

1393

محمدمهدی عزیزی

نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 13، صفحات 359-343

عزیزی، محمد مهدی و دهقانی، مصطفی (1393) "سنجش عوامل تغییرات کاربری زمین در روند گسترش کلان شهرها، نمونه موردی: منطقه 22 شهر تهران"،.

3

1393

محمدمهدی عزیزی

فصلنامه مطالعات شهری-دانشگاه کردستان، شماره 12، صفحات 72-59

ارباب، پارسا، عزیزی، محمد مهدی، زبردست، اسفندیار (1393) "واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران"،

4

1393

محمدمهدی عزیزی

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 4، صفحات 808-791

عزیزی، محمد مهدی و شعبان جولا، الهه (1393) "ارزیابی کالبد محله های قدیمی شهری در پاسخ دهی به احساس امنیت (نمونه موردی: محله ملک آباد شهر قزوین)"،.

5

1393

محمدمهدی عزیزی

نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2 صفحات 116-103.

عزیزی، محمد مهدی و یارمحمدی، سیما (1393) "تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پراکنده‌رویی شهری: مطالعه موردی: شهر بجنورد

6

1393

محمدمهدی عزیزی

نشریه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، دانشگاه اصفهان، دوره 5، شماره 20، صفحات 22-1.

عزیزی، محمد مهدی و زارع، سمانه (1393) "ارزیابی سازگاری پهنه های کاربری زمین در طرح های تفصیلی در ارتباط با محدوده گسل ها: مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران

7

1392

محمدمهدی عزیزی

"، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 4 صفحات 36-25.

عزیزی، محمد مهدی (1392) "تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح های جامع شهرهای ایران

8

1393

محمدمهدی عزیزی

نشریه صفه، دانشگاه شهید بهشتی، دوره 24، شماره 64، صفحات 74-61.

عزیزی، محمد مهدی و مهرداد رحمانی (1393) "ارزیابی کیفیت محیط در مجموعه‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد: مورد پژوهی مجموعه‌های مسکونی مهر شهر تاکستان"،

9

1392

محمدمهدی عزیزی

فصلنامه مطالعات شهری-دانشگاه کردستان، دوره 4، شماره 4، صفحات 54-41.

عزیزی، محمد مهدی و شهاب، سینا (1392) " کاربرد حق انتقال توسعه (TDR) به عنوان سازوکار تحقق پذیری طرح های توسعه شهری: مطالعه موردی شهر کاشان"،

10

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی، شماره 30، صفحات 112-911.

عزیزی، محمد مهدی و متوسلی، محمد مهدی (1391) "ارزیابی انواع ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی از لحاظ تاثیر بر سیما و منظر شهری، نمونه موردی: بافتهای جدید شهر مشهد"،

11

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه نامه معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر، دوره 4، شماره 8، صفحات 129-1111.

عزیزی، محمد مهدی و آراسته، مجتبی (1391) "تحلیلی بر رضایتمندی سکونتی در شهر یزد"،

12

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، دوره 17، شماره 3 صفحات 15-5،1391.

عزیزی، محمد مهدی و همافر، میلاد (1391) "آسیب شناسی لرزه ای معابر شهری، مطالعه موردی: محله کارمندان، کرج"

13

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 9، صفحات 347-333.

آراسته، مجتبی، عزیزی، محمد مهدی (1391) "مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در بافت مرکزی شهر یزد"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 9، صفحات 347-333.

14

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شماره 10، دوره 6، صفحات 16-5.

عزیزی، محمد مهدی، ایوبی اردکان، محمد،  نوری، نسرین (1391) "بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهری تهران"،

15

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، شماره 2، دوره 3، صفحات 137-127.

عزیزی، محمد مهدی و برنافر، مهدی (1391) ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حملات هوایی: ناحیه یک از منطقه 11 شهر تهران"،

16

1391

محمدمهدی عزیزی

نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره 1، دوره 17، صفحات 16-5.

بصیرت، میثم، عزیزی، محمد مهدی، زبردست، اسفندیار و احمد آخوندی، عباس (1391) "فرصت ها و چالش های حکمروایی  کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی تهران"،

17

1391

محمدمهدی عزیزی

"، نشریه ساخت شهر،- ، دوره 10، شماره 20، صفحات 46-34.

عزیزی، محمد مهدی و آراسته، مجتبی (1391) "تحلیل و تبیین راهبرد منتخب به منظور توسعه فضاهای رها مانده با استفاده از روش QSPM فازی: نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

18

1390

محمدمهدی عزیزی

"، نشریه مطالعات شهری-دانشگاه کردستان، دوره 1، شماره 1، صفحات 22-9.

عزیزی، محمد مهدی و برنافر، مهدی (1390) "فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیر عامل

19

1390

محمدمهدی عزیزی

نشریه صفه، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 52، صفحات 200-185.

عزیزی، محمد مهدی و فلاح، الهام (1390) "تعیین و بکارگیری معیارهای مکانیابی ساختمانهای بلند در کلانشهرها: نمونه  موردی شیراز"،

20

1390

محمدمهدی عزیزی

نشریه مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی، شماره 28، صفحات 329-3133.

عزیزی، محمد مهدی و آراسته، مجتبی (1390) "طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی در توسعه فضاهای رها شده شهری با استفاده از رویکرد تلفیقی و SWOT نمونه موردی: شهر یزد"،

21

1390

محمدمهدی عزیزی

نشریه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، دانشگاه اصفهان، شماره 11، صفحات 22-1.

عزیزی، محمد مهدی و آراسته، مجتبی (1390) "ارزیابی تحقق پذیری پیش بینی های کاربری اراضی و پیشنهادات جهات توسعه در طرح جامع شهر لار"،

22

1390

محمدمهدی عزیزی

نشریه آرمان شهر، شماره 6، صفحات 128-117.

عزیزی، محمد مهدی، ابویی اردکان، محمد، نوری، نسرین (1390) "نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران"،

23

 

محمدمهدی عزیزی

 

عزیزی، محمد مهدی و معینی، مرجانه (1390) "تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی: مطالعه موردی: شهرک گلسار-رشت"، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 45، صفحات 16-5.

24

1390

محمدمهدی عزیزی

نشریه هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، شماره 8، صفحات 15-5.

عزیزی، محمد مهدی و آراسته، مجتبی (1390) "تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی"،

25

1393

محمدمهدی عزیزی

Environment and Design, 2014: International Congress "Re-Thinking Residential Environments", 11-12 December 2014, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey.

Azizi, Mohammad Mehdi (2014) "Built-Up Urban Neighborhoods in Transition: Densification Experience in Tehran",

26

1392

محمدمهدی عزیزی

Proceedings of the International Conference ISA RC43 Conference, 10-12 July 2013, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

Azizi, Mohammad Mehdi (2013) "Urban Life in New Neighborhoods",

27

1392

محمدمهدی عزیزی

Regional Workshop on "The notion of neighborhood in a changing urban Neighborhoods of Istanbul and Tehran, 2-3 May, 2013/ Istanbul.

Azizi, Mohammad Mehdi (2013) "Sustainable Urban Neighborhood: A Comparative Analysis of Narmak and Rah-Ahan Neighborhoods in Tehran",

28

1391

محمدمهدی عزیزی

Proceedings of the International Conference on Architecture and Humanism, 17-19 October 2012, Vienna University of Technology, Vienna, Austria.

Azizi, Mohammad Mehdi and Arbab, Parsa (2012) "Study of the Identification and Sense of Place in New Environments"

29

1393

اسفندیار زبردست

Natural Hazards

Vol. 65, pp. 1331-1351

Zebardast, Esfandiar, (2013). "Constructing a social vulnerability index to earthquake hazards using a hybrid factor analysis and analytic network process (F'ANP) model"

30

1391

اسفندیار زبردست

معماری و شهرسازی، شماره 9

ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدلهای ANP وFuzzy DEMATEL  گروهی

31

1391

اسفندیار زبردست

هنر های زیبا  دوره 17 شماره 3

 تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران

32

1392

اسفندیار زبردست

پژوهش های روستایی، دوره 4 شماره 2

تحلیل مکانی آمدو شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلا نشهرها مطالعة موردیمنطقة کلانشهری تهران

33

1391

اسفندیار زبردست

فصلنامه مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای دانشگاه اصفهان، شماره 9

 بررسی و ارزیابی اصالت طرح‌‌های توسعه شهری در بافت‌‌های تاریخی

34

1392

اسفندیار زبردست

پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

برنامه ریزی مناطق کلانشهری

35

1392

اسفندیار زبردست

نامه معماری و شهرسازی، شماره 11

تحلیل الگو های پراکنده رویی شهری در منطقه کلانشهری تهران با تاکید بر اثرات تفرق نظام تصمیم گیری و کنترل رشد

36

1393

اسفندیار زبردست

جغرافیا، شماره 41

شهرنشینی متغیر: دیدگاهها، نظریات و تجربیات جهانی

37

1392

اسفندیار زبردست

هنرهای زیبا، دوره 18 شماره 2

 کاربرد روش تحلیل عاملی در بازخوانی شناسایی بافت های فرسوده شهری

38

1392

اسفندیار زبردست

هنرهای زیبا، دوره 18 شماره 4

کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه بندی پروژه های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحققق پذیری

39

1391

اسفندیار زبردست

فصلنامه مطالعات شهری، سال 2 شماره 5

تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا، مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران

40

1393

اسفندیار زبردست

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، دوره 4، شماره 16

تحلیل قابلیت توسعه هم افزا در مناطق شهری چند مرکزی نمونه موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی (آمل- بابل- قائمشهر- ساری)

41

1393

اسفندیار زبردست

هنرهای زیبا، دوره 19 شماره 2

کاربرد مدل F'ANP در شهرسازی

42

1392

اسفندیار زبردست

فصلنامه مطالعات شهری، سال4 شماره 8

 سنجش چند مرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ مطالعه موردی: آمل-بابل-قایمشهر-ساری

43

1392

اسفندیار زبردست

فصلنامه مطالعات شهری، سال اول شماره 3

ارایه چارچوبی پژوهشی درباره مناطق کلانشهری چند مرکزی به منظور توسعه نظری و تجربی این مفهوم در کشور

44

2015

بهناز امین زاده گوهرریزی

Urban Design International

(USA)

 A proposal for landscape design process based on scenario writing phases in cinema and its application in the Darabad route, Tehran, Iran

45

2013

بهناز امین زاده گوهرریزی

Hekmat

(Canada)

Religious Ideology and Environment: An Introduction to Islamic Approach to Nature

46

2010

بهناز امین زاده گوهرریزی

Urban Ecosystems

(USA)

A case study of sustainable city and urban ecological networks

47

2010

بهناز امین زاده گوهرریزی

International Journal of Environmental Research

(Iran)

Improving the natural and built ecological systems in an urban area

48

1394

بهناز امین زاده گوهرریزی

هنرهای زیبا

تحلیل شکاف میان برنامه ریزی و مدیریت اجرا در برنامه های گردشگری شهری

 

49

1393

بهناز امین زاده گوهرریزی

مطالعات شهری

مقایسه ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران،

 

50

1392

بهناز امین زاده گوهرریزی

آرمانشهر

شفابخشی در منظرسازی باغهای دوره قاجار

51

1392

بهناز امین زاده گوهرریزی

هویت شهر

بررسی تطبیقی مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانی و واحد همسایگی غربی

52

1391

بهناز امین زاده گوهرریزی

مطالعات معماری ایران

بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تاکید بر گردشگری شهری

53

1391

بهناز امین زاده گوهرریزی

هنرهای زیبا

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های فرسوده

54

1391

بهناز امین زاده گوهرریزی

هویت شهر

ارائه روشی نو در طراحی اکولوژیک منظر سبز شهری، مطالعه موردی کیش

55

1391

بهناز امین زاده گوهرریزی

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

تجلی اندیشه اسلامی در شهر با حضور مدرسه در محله

 

56

1390

بهناز امین زاده گوهرریزی

هنرهای زیبا

منظر ورودی میدان نقش جهان اصفهان: ارزشها و چالش ها

57

1390

بهناز امین زاده گوهرریزی

مجله پژوهشهای محیط زیست

راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان راهی خور و اطراف آن در استان خراسان جنوبی

58

پائیز 1390

سید محسن حبیبی

مسکن ومحیط روستا،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماره 135،

شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی، باهمکاری مهدی تحصیلدار و نوید پورمحمدرضا

59

بهار 1139

سید محسن حبیبی

صفه، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 56،

مقایسه تطبیقی شکل گیری و تکوِین فضاهای عمومی در شهرهای حومه ای جنوب تهران( مطالعه موردی: ورامین، قرچک،اسلامشهر)، با همکاری نوید پورمحمدرضا، جواد عرفانی، سارا حمیده،

60

بهار وتابستان 1392

سید محسن حبیبی

اندیشه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ،  قزوین، شماره 1،

شکل گیری و دگرگونی مفهوم فضای عمومی در سکونتگاههای خودانگیخته پیرامونی کلانشهر تهران (نمونه موردی: اسلامشهر)، با همکاری جواد عرفانی و نوید پورمحمدرضا،

61

پائیز 1392

سید محسن حبیبی

هویت شهر، دانشکده هنر ومعماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،

فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین، با همکاری نوید پورمحمدرضا

62

تابستان 1392

سید محسن حبیبی

مجله هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 2،

شهر، مدرنیته، سینما، کاوش در آثار ابراهیم گلستان، با همکاری مینا رضائی

63

زمستان 1393

سید محسن حبیبی

مجله هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی،

یافتن راهکارهائی برای جلب مشارکت مردم در طرح های مرمت شهری بر پایه نظریه بازی، با همکاری مهران فروغی فر

64

زمستان 1393

سید محسن حبیبی

نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره13، پائیز و

طبقه بندی تاریخ معماری و شهرسازی در ایران، تدوین عناوین، معانی و مفاهیم، با همکاری محمد حسن خادم زاده

65

بهار 1394

سید محسن حبیبی

نشریه اندیشه ایرانشهر، شماره 20 و 21،

ضد آرمانشهر از نظر هدایت، نگاهی به جریان فوتوریسم در ادبیات فارسی، با همکاری صالح شکوهی

66

۱۳۹۴

سید محسن حبیبی

فصلنامه معماری و شهرسازی؛ شماره ۲۹؛

چیست اندر شهر کاندر خانه نیست؟ گفتگو با همشهری معماری؛

67

1394

سید محسن حبیبی

صفه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 68

دگردیسی و پایائی مفهوم شهر

68

2010

سید محسن حبیبی

Urbanisme, No.374,Sep.Oct. 2010, Paris, France

Banlieues sud de Téhéran : L'auto-production de lieux publics, 

69

2012

سید محسن حبیبی

Tehran, Urban Change in Iran, UCL, London, 8th&9th Novembre 2012

400 dastgah, Narmak, Nazi-Abad ; Re-visiting Three Neighborhoods of Modern

70

2013

سید محسن حبیبی

, Atelier intenational des transformations urbaines, Quartier : Le retour ou la fin, IFEA,Istanbul, 2-3

La genèse de l'espace public et la vie civique à Islam-shahr : Une ville émergeante qu sud de Téhéran

71

2013

سید محسن حبیبی

Karthala et IFRI, 2013, pages 201-230

Adaptive comparaison of Making and Genesis of Public Space in Suburban Cities in south of Tehran (Case studies:Varamin, Qarchak, Islamshahr), Le Téhéran des quartiers populaires, sous la direction de Mina Saidi-Sharouz,.

72

2014

سید محسن حبیبی

La Cité du patrimoine et de l'Architecture du Chaillot ; Paris 7316-17 et 23-24

La genèse de l'espace public et la vie civique à Islam-shahr : Une ville émergeante qu sud de Téhéran, Ttansformations urbaines, patrimoine informel et société civiles ; Téhéran : Projection d'une ville ; Dynamiques urbaines et sociétés civiles ;

73

2014

سید محسن حبیبی

La Cé du patrimoine et de l'Architecture du Chaillot ; Paris 16-17 et 23-24.

La lecture cinématographique de l'espace public en Iran, 1960-1980 ; Ttansformations urbaines, patrimoine informel et société civiles ; Téhéran : Projection d'une ville ; Dynamiques urbaines et sociétés civiles ;

74

2015

سید محسن حبیبی

3rd International Conference, New Urban Languages, Tales and Image of Spatial Justice; TUDelf, Faculty of Architecture, Departement of Urbanism, June, 24-25.

Spatial justice in the Metapolis: An investigation on the effects of Information and Communication Technologies (ICTs) in notion and representation of spatial justice hn urban spaces