اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مهمان شدن در سطح دانشگاه

مهمان شدن در سطح دانشگاه


براساس رای جلسه مورخ 24/12/1393 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مقرر گردید جهت جلوگیری از جابه جایی مکرر دانشجویان در سطح دانشگاه وهمچنین باتوجه به به جدا بودن ردیف بودجه هر پردیس/ دانشکده(واحدهایی که ردیف بودجه آنان جداست) در صورت مهمان شدن یک دانشجو از یک پردیس/ دانشکده در یک پردیس /دانشکده دیگر در سطح دانشگاه مطابق آیین نامه نقل وانتقال وزارتخانه شهریه پردیس دانشکده مقصد را پرداخت نماید.