اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

نخستین همایش آموزش شهرسازی در ایران

نخستین همایش آموزش شهرسازی در ایران


قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران برگزار می نماید

 نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران/ آذرماه 1394


اهداف و محورهای همایش

 


عناوین کارگاهها و اطلاعات ثبت نام در همایش

 

 

اعضای هیات علمی همایش

                                   تاریخهای مهم:

زمان برگزاری همایش: 24 و 25 آذرماه 1394

   زمان برگزاری کارگاهها: 28 و 29 آذرماه 1394

 Email: adminsud@ut.ac.ir