اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

هزینه های مصوب خدمات آموزشی

هزینه های مصوب خدمات آموزشی


 

ردیف

عنوان موضوع

هزینه

توضیح

1

صدور کارت دانشجویی میهمان

-/500/000 ریال

 

2

صدور کارت دانشجویی المثنی - تعویض

-/500/000 ریال

 

3

درخواست رسیدگی میهمان و نقل و انتقال

 

-/500/000 ریال

طرح در کمیته انتقال کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

4

شهریه دانشجوی میهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

 

 

5

طرح مجدد درخواست دانشجو برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

-/200/000 ریال

 بر اساس درخواست تجدید نظر دانشجو

6

شهریه تمدید سنوات اضافه و احکام تحصیلی

( موافقت با ادامه تحصیل و ... )

( دانشجویان روزانه )

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

در ادامه تحصیل دانشجوی مشروط محروم از تحصیل با رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه  وزارتخانه شورای استانی

7

دروس جبرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

 

 

8

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل ( محروم از تحصیل )

( یک نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط ( از 1-96 )

-/1/000/000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

9

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف ( دو نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط ( از 1-96 )

-/2/000/000ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

 

 

 

در خصوص تاخیر در پیگیری و تسویه حساب دانشجویانی که کلیه واحدهای دوره تحصیلی خود را گذرانده و به استحضار می رساند؛ از تاریخ 1396/9/1 بر اساس مصوبه مذکور با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی کلیه موارد ارجاعی ادامه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، اقدام لازم به عمل خواهد آمد .

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به کلیه گروه های آموزشی ( در دانشکده های مستقل ) دانشکده ها ( در پردیس ها ) اعلام گردد . در خصوص سامانه سپاری هزینه های فوق و روش اقدام برای دانشجویان متقاضی بر اساس موضوع مربوط با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه نیز هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد . بر این اساس تا زمان آماده سازی سیستم،  برای موارد مذکور با اخذ رسید بانکی و واریز هزینه مربوط ( شماره حساب 5225557690  بانک ملت شعبه 1130 صاحب حساب معاونت آموزشی ) اقدام خواهد شد .