اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان اداره آموزش

کارکنان اداره آموزش


 

 

 

تلفن

ایمیل دانشگاه

سمت

نام و نام خانوادگی

دانشکده/ اداره

61113478

abbasbeheshti@ut.ac.ir

رئیس اداره آموزش

عباس بهشتی

 

 

 

 

اداره آموزش

61112289

Farhadi_bita@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی اداره آموزش

بیتا فرهادی

61112883

 

Esmaeilzadeh48@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی اداره آموزش

معصومه اسماعیل زاده

61112982

nkhalilmoghadam@ut.ac.ir

کارشناس فارغ التحصیلی(مقطع کارشناسی)

نرگس خلیل مقدم

 

61112982

Ghafari63@ut.ac.ir

کارشناس فارغ التحصیلی (مقطع تحصیلات تکمیلی)

جواد غفاری

66956558

nargesmoradi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده معماری

نرگس مرادی

دانشکده معماری

61112454

mnabbasi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده شهرسازی 

منیره عباسی

دانشکده شهرسازی

61113485

kooshanfar@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده هنرهای تجسمی

عاطفه کوشانفر

دانشکده هنرهای تجسمی

61112751

Mirzaee11@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی گروه هنرهای نمایشی

 امیر میرزائی

گروه هنرهای نمایشی

61112735

fatemehsaadat@ut.ac.ir

کاردان اداره خدمات آموزشی

فاطمه سعادت

گروه موسیقی

66415867

 

mjebeli@ut.ac.ir

کارشناس مسئول خدمات آموزشی گروه  طراحی صنعتی

مونا جبلی

گروه طراحی صنعتی

 


بازگشت به صفحه قبل