اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان اداره آموزش

کارکنان اداره آموزش


 

 

 66955626

61112982-61112289-61113794-61112883-61113478

 

پردیس هنرهای زیبا/ دانشکده مقطع کارشناس رشته  ایمیل 
رئیس اداره آموزش   آقای عباس بهشتی abbasbeheshti@ut.ac.ir
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی   خانم بیتا فرهادی bita_farhadi@ut.ac.ir
دانشکده معماری کارشناسی خانم نرگس  خلیل مقدم nkhalilmoghadam@ut.ac.ir
تحصیلات تکمیلی خانم سارا کریمی Sara_karimi@ut.ac.ir
مجازی خانم شوکت  جلالی shjalali@ut.ac.ir
دانشکده شهرسازی کلیه مقاطع آقای احمد جعفری jafari.a@ut.ac.ir
دانشکده هنرهای تجسمی کارشناسی خانم محبوبه دیدار mdidar@ut.ac.ir
کارشناسی ارشد خانم نرگس مرادی nargesmoradi@ut.ac.ir
دکتری خانم معصومه اسماعیل زاده esmaeilzadeh48@ut.ac.ir
مجازی خانم شوکت  جلالی shjalali@ut.ac.ir
گروه هنرهای نمایشی کلیه مقاطع خانم فاطمه سعادت

fatemehsaadat@ut.ac.ir

گروه موسیقی کارشناسی
کارشتاسی ارشد خانم شوکت جلالی shjalali@ut.ac.ir
گروه طراحی صنعتی کلیه مقاطع خانم معصومه اسماعیل زاده esmaeilzadeh48@ut.ac.ir
امور فارغ التحصیلان   آقای جواد غفاری Ghafari63@ut.ac.ir

بازگشت به صفحه قبل