اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان دانشکده طراحی صنعتی

کارکنان دانشکده طراحی صنعتی


 

 

 

 

کارکنان دانشکده طراحی صنعتی

مونا جبلی 

کارشناس آموزشی و مسئول دفتر دانشکده طراحی صنعتی    mjebeli@ut.ac.ir

رحیم بابایی

مسئول کارگاه دو دانشکده طراحی صنعتی rahim.babai@ut.ac.ir