اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان شهرسازی

کارکنان شهرسازی


 

 

کارکنان دانشکده شهرسازی

پروین گودرزی

مسئول دفتر دانشکده شهرسازی Pr.goodarzy@ut.ac.ir

منیره عباسی

کارشناس دانشکده شهرسازی mnabbasi@ut.ac.ir

عباس بهشتی

کارشناس دانشکده شهرسازی Abbasbeheshti@ut.ac.ir

بهروز عبدالمالکی

کارشناس دانشکده شهرسازی b.abdolmaleki@ut.ac.ir