اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان مرکز انفورماتیک

کارکنان مرکز انفورماتیک


 

کارکنان مرکز انفورماتیک

علیرضا ارشادی

رئیس مرکز انفورماتیک

66955629
185

 الهام امیراصلانی

کارشناس فنی

61112459
186

سمیه انصاریان

کارشناس فنی

88997893
61113484
179

رضا شیرازی

کارمند

66978524
180