اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه


 

 

نام و نام خانوادگی

محل فعالیت ایمیل   شماره تلفن

 

حمیده پازوکی

مجموعه سازی و فهرست نویسی hamidehpazooki@ut.ac.ir 61112755

 

مریم پدرود

مجموعه سازی و فهرست نویسی m_pedrood@ut.ac.ir 61112755

 

مریم فراهانی

میز امانت maryamfarahani@ut.ac.ir 66499680

 

علی اکبر روحانین

 

میز امانت salimi_parvin@ut.ac.ir 66499680

 

طیبه شاکری ساری

تحویل پایان نامه و مجلات t_shakeri@ut.ac.ir 61112755

 

صابر سمیع

ورود اطلاعات پایان نامه saber_samia@ut.ac.ir 61113246

 

خانم سلیمی

پایان نامه arohanin@ut.ac.ir 61113246