اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه های مهارتهای زندگی (ویژه ورودیهای 1395 و 1394)

کارگاه های مهارتهای زندگی (ویژه ورودیهای 1395 و 1394)


کارگاههای مهارتهای  زندگی (ویژه ورودیهای 1395 و 1394) به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

کارگاه آموزش مهارتهای زندگی 1 ویژه ورودی 1395    پردیس هنرهای زیبا 295نفر

شماره کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان/ اتاق

نام مدرس

جنسیت

ظرفیت

 

95911/1

1395/8/2

12-8

باشگاه  دانشجویان

مجید مردی

دختر

35 نفر

 

95911/2

1395/8/2

12-8

باشگاه  دانشجویان

مهرداد فصیح زاده

دختر

35 نفر

 

95911/3

1395/8/2

12-8

باشگاه  دانشجویان

سپیده راجزی

دختر

35 نفر

 

95911/4

1395/8/2

12-8

باشگاه  دانشجویان

مریم رامشت

پسر

35 نفر

 

95911/5

1395/8/2

18-14

باشگاه  دانشجویان

مجید مردی

دختر

35 نفر

 

95911/6

1395/8/2

18-14

باشگاه  دانشجویان

سپیده راجزی

دختر

35 نفر

 

95911/7

1395/8/2

18-14

باشگاه  دانشجویان

مریم صادقی

پسر

35 نفر

 

95911/8

1395/8/2

18-14

باشگاه  دانشجویان

محسن شعبان خالدی

پسر

35 نفر

 

 

 


 کارگاه های مهارتهای زندگی دوره 2 ورودی 1394- پردیس هنرهای زیبا166نفر

ردیف

شماره کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان/ اتاق

نام مدرس

جنسیت

ظرفیت

1

94912/1

1395/8/4

8-12

باشگاه  دانشجویان

محسن شعبان خالدی

دختر

40

2

94912/2

1395/8/4

8-12

باشگاه  دانشجویان

مهرداد فصیح زاده

پسر

43

3

94912/3

1395/8/4

18-14

باشگاه  دانشجویان

مهرنوش حمزه لوئیان

دختر

40

4

94912/4

1395/8/4

18-14

باشگاه  دانشجویان

محسن شعبان خالدی

پسر

43