اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

کار دانشجویی

کار دانشجویی


 

 آیین نامه کار دانشجویی در سال 95

1- آیین نامه مذکور از آذر ماه سال 95 اجرایی شده است.

2- در فصل تابستان هیچگونه حق الزحمه ای به عنوان کار دانشجویی پرداخت نمی شود. 

3- متقاضیان انجام کار دانشجویی می بایست درخواست کتبی خود را به رئیس دانشکده یا معاونین پردیس ارائه دهند. در صورت موافقت مسئولین ذیربط از طریق اتوماسیون اداری با این معاونت مکاتبه و محل و نوع فعالیت دانشجو ذکر شود.

4- برای دریافت حق الزحمه، دانشجویان می بایست نسبت به تکمیل فرم گزارش ماهیانه اقدام نموده و با تأیید رئیس دانشکده یا معاونین پردیس به این معاونت ارسال نمایند.

5- طبق آیین نامه، پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی پس از وصول گزارش کار ماهیانه و تأیید واحد مربوطه و این معاونت از محل درآمد اختصاصی پردیس/ دانشکده/ واحد قابل پرداخت می ­باشد.