اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

گروه موسیقی

گروه موسیقی


 مدیر گروه رشته موسیقی

 

هومان اسعدی 

 مرتبه علمی: دانشیار

 سال اخذ مدرک:1386هـ.ش 

 از دانشگاه: تربیت مدرس

 رشته تحصیلی: پژوهش هنر

 Email:asadih@ut.ac.ir