راهنمای تلفن راهنمای تلفن

 

 کلیه شماره های داخلی با پیش شماره 6111 به شماره تلفن مستقیم تبدیل می شود. در صورت نیاز استفاده فرمایید. 

 

نام واحد

نام خانوادگی - نام

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

دورنگار 

حوزه ریاست پردیس هنرهای زیبا

حوزه ریاست

ارض پیما- صغری

2496

2497

66462134

66418788

66962591

  

صادقی-سعید

 

66978523

 

روابط بین الملل

 

 

 

 

عسگری- فاطمه سادات   66978526  

دفتر سمعی و بصری

هاشمی- سیدحمید

2288

 

 

نگارخانه تهران   2495 66410959 61112495

دفتر شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبا

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مظلوم- سیدرضا

 

66414967

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

2287

66402444

 

دبیرخانه هئیت علمی

رزیتا رجبلو

 

66955624

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا

اداره آموزش- ریاست اداره آموزش

بهشتی- عباس

3478

 

 

اداره آموزش- کارشناس مسئول 

اسماعیل زاده- معصومه

2883

 

 

اداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلی

غفاری نوین- جواد

2982

 

 

اداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلی

خلیل مقدم- نرگس

2982

 

 

دانشکده هنرهای تجسمی- کارشناس مسئول خدمات آموزشی

کوشانفر- عاطفه

3485

 

 

اداره آموزش- کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

فرهادی- بیتا

2289

66955626

 

گروه هنرهای نمایشی- کارشناس مسئول خدمات آموزشی

میرزایی- امیر

2751

 

 

دانشکده معماری- کارشناس مسئول خدمات آموزشی 

مرادی- نرگس

 

66956558

 

دانشکده شهرسازی- کارشناس مسئول خدمات آموزشی

عباسی- منیره

2454

 

 

گروه موسیقی- کاردان اداره خدمات آموزشی سعادت-  فاطمه 2735    
گروه طراحی صنعتی- کارشناس مسئول خدمات آموزشی جبلی- مونا   66415867  

دفتر آموزشهای آزاد پردیس هنرهای زیبا

دفتر کلاس های آزاد هنر

 

نوبخت- مسعود

-

66978522

 

 

کیانی - عذری

-

 

خانی اوشانی- مهسا    

معاونت اداری و مالی پردیس هنرهای زیبا

دفتر معاونت مالی و اداری

ارض پیما- ایوب

3479

66962592

66481880

حسابداری پردیس هنرهای زیبا

کارپردازی

فرهنگی دورباش- عبداله

3247

66418811

61112737

امورمالی

محمدی سخا- رضوان

امورمالی+جمع داراموال

افشارلاهوری- وحید

2753

66955622

امورمالی 

خلیلی- ناهید

3247

66418811

امورمالی

کشور- نرگس

امورمالی

روحانی - سیدحسن

امورمالی

نظاری جوشقانی- تهمینه

3488

 

امور اداری و دبیرخانه پردیس هنرهای زیبا

رئیس امور اداری پلویی-قدیراله 2456 66971936  

 

 

2881

66955625

66461504

امور اداری- دبیرخانه

 

کارشناس امور اداری و دفتری

نظیفی- جمشید

امور اداری- دبیرخانه

عبدی زاده- بهزاد

امور اداری- دبیرخانه

فخرآور- علی اکبر

بسیج دانشجویی پردیس هنرهای زیبا     6640295  
انجمن اسلامی پردیس هنرهای زیبا     66418129  
نهاد نمایندگی رهبری پردیس هنرهای زیبا   2963 66400035  

امور ساختمانی و تاسیسات پردیس هنرهای زیبا

تاسیسات

عبدالمالکی

2962

2450

66411350

 

تاسیسات

 

2962

 

 

دفتر تاسیسات و آمفی تئاتر

 

2450

66411350

 

مسئول ساختمان خیابان ایتالیا

دانش- حبیب ضا

 

88962511

88955559

مسئول ساختمان خیابان وصال

آباد-سعید

 

-

 

دفتر فنی

---

 

88997873

88997895

 

معاونت امور دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا

امور دانشجویی و فرهنگی

حسینی- سیدجواد

 

66414967

66414967

دفتر مشاوره

جوان فرد-فاطمه

 

66415834

امور دانشجویی و فرهنگی

فرهمند- زهرا

2713

66490141

امور دانشجویی و فرهنگی جعفری - اعظم 2713  

امور دانشجویی و فرهنگی

نوروزی- حسین

3210

 

امور دانشجویی و فرهنگی

وهابی- کبری

2713

66490141

سلف سرویس

 

2732

 

 

بوفه دانشجویی

 

3279

 

 

معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا

معاونت پژوهشی

حسینی- لیلا

2809

66418899

 

معاونت پژوهشی

مبشری نیا- مریم

 

معاونت پژوهشی

----

 

مرکز انفورماتیک پردیس هنرهای زیبا

 انفورماتیک- ریاست مرکز

انصاری- امیرفربد

 

66955629

 

88997893

66955629

انفورماتیک- کارشناس فنی

 

2459

 

انفورماتیک- کارشناس فنی

انصاریان- سمیه

3484

66978524

88997893

 

انفورماتیک 

شیرازی- رضا

2459

66978524

66955629

انفورماتیک - مسئول دفتر ملکی- اکرم 2459 66978524 66955629

کتابخانه پردیس هنرهای زیبا

کتابخانه- مجموعه سازی و فهرست نویسی پازوکی- حمیده 2755  

66499680

کتابخانه- مجموعه سازی و فهرست نویسی

پدرود- مریم

2755

 

 کتابخانه- میز امانت

حسین آبادی فراهانی- مریم

 

66499680

 کتابخانه- پایان نامه

روحانین- علی اکبر

3246

 

 کتابخانه- میز امانت

سلیمی- پروین

 

66499680

 کتابخانه- ورود اطلاعات پایان نامه

سمیع- صابر

3246

 

 کتابخانه- نشریات ادواری

شاکری ساری- طیبه

3246

 

دفتر نشریه های پردیس هنرهای زیبا

 دفتر مجله

-

 

66415282

66415282

 دفتر مجله

یارچینی ستوده گیتی- نرگس

 

66415282

 

پژوهشکده فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا

پژوهشکده فرهنگ و هنر

صادقی- عباس

 

33118638

33926910

پژوهشکده فرهنگ و هنر

عبدی رضوان- مائده

 

دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

 دانشکده معماری- بخش دکترا

تندرست- لیدا

3477

66956558

66972083

 دانشکده معماری- دفتر قطب معماری

مرتضوی- آذر

2458

66485410

66481848

 دانشکده معماری- امور اداری

دهفولی- آزاده

3480

 

66972083

 دانشکده معماری- تحصیلات تکمیلی

زین العابدین تهرانی- صبا

2731

66972076

66955623

 دانشکده معماری- دفتر مدیرگروههای کارشناسی ارشد

 

3480

66972076

66972083

 دانشکده معماری- دفتر ریاست

علیزاده- شهین

2534

66409696

 دانشکده معماری- بخش معماری

محمودی زاده- فاطمه

2731

66955623

 دانشکده معماری- بخش تکنولوژی پری نوش -محمدرضا      

دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا

 دانشکده شهرسازی- بخش دکترا و اساتید

عباسی- منیره

2454

 

66955628

دانشکده شهرسازی- تحصیلات تکمیلی و پژوهشی حاج محمدی- زهره 2454  
دانشکده شهرسازی مرتضوی- آذر 2454  
دانشکده شهرسازی- بخش کارشناسی کیهانی- آرزو 2454  

 دانشکده شهرسازی-  ساختمان خیابان وصال

مهدوی- افتخارالسادات

 

88997865

 دانشکده شهرسازی- دفتر ریاست

آذرفر-سعیده

2454

66414841

دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

دانشکده تجسمی

گروه نقاشی و مجسمه سازی

2884

66419571

 

دانشکده تجسمی

گروه ارتباط تصویری و عکاسی

2451

66955630

 

 دفتر ریاست دانشکده تجسمی

خلفی- آیدا

2733

66962593

 

 دفتر معاونتهای دانشکده هنرهای تجسمی

کوشانفر- عاطفه

3485

 

 

 دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تجسمی

یادگاری- هادی

3485

 

 

 مسئول ساختمان هنرهای تجسمی

فصیحی- حسن

3483

 

 

 کارشناس گروه ارتباط تصویری و عکاسی

جلال کمالی- فریده

2451

66955630

 

 گروه ارتباط تصویری و عکاسی- لابراتوار عکاسی

ولی زاده- رشید

2752

 

 

 مسئول گروه انیمیشن

فصیحی- حسن

3485

 

 

 دفتر گروه نقاشی و مجسمه سازی

نظرحقیقی- سمیه

2884

66419571

 

پردیس هنرهای زیبا – دفتر مطالعات عالی هنر

ولی پور دیزانی- فرحناز

 

66962593

 

 کارگاه مجسمه سازی

کامکار- عبدالحسین

2505

 

 

گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا

 گروه طراحی صنعتی

گروه طراحی صنعتی

2754

66415867

 

 گروه طراحی و صنعتی- دفتر ریاست

جبلی- مونا

2754

66415867

 

 گروه طراحی و صنعتی- کارگاه

بابایی- رحیم

2754

66415867

 

 آزمایشگاه طراحی صنعتی- ساختمان خیابان وصال

بابایی- رحیم

 

88998124

 

گروه هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا

 

گروه هنرهای نمایشی

2751

66418111

66419646

66418111

 

گروه موسیقی

2735

66412920

 

گروه هنرهای نمایشی وموسیقی- ساختمان ایتالیا

کیانی -طاهره

 

88955561

88956806

88995561

 دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی- ساختمان ایتالیا- مسئول کلاسهای گروه نمایشی

حقیری- حمید

 

88974366

88974367

88995561

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

 

 

 

2751

 

 

66419646

 

 

66418111

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

میرزائی الوان- امیر

 دفتر گروه هنرهای نمایشی

نیکروان- مژگان

 دفتر گروه موسیقی

عبایی- احسان اله

 

2735

 

66412920

 

 دفتر گروه موسیقی

یغمائیان- فاطمه

 

دفتر گروه موسیقی سلیمان زاده- فاطمه  

انتظامات پردیس هنرهای زیبا

انتظامات پردیس

 

2886

66978525

 

انتظامات ساختمان خیابان ایتالیا

 

 

88956001

 

انتظامات ساختمان - شفیعی (کلاس های ازاد)

 

3423

 

 

انتظامات ساختمان دانشکده شهرسازی خیابان وصال

 

 

88998101