اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل

سهمیه سازمان امور دانشجویان برای فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

سهمیه سازمان امور دانشجویان برای فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری


جهت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوی این معاونت امکان پذیر نخواهد بود.