اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الناز باقرنژاد

الناز باقرنژاد،

استادیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
برنامه‌ریزی منطقه‌ای

طرح های کاربردی