ساعت کار کتابخانه ساعت کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه پردیس هنرهای زیبا

هفته / خدمات

امانت –بازگشت -تسویه حساب

بخش مرجع

بخش  نشریات

بخش     پایان نامه

تالار مطالعه 

شنبه تا چهارشنبه

12-8

 

15-13

15:30- 8

12-8

 

15-13

12-8

 

15-13

18-8