اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی 

 

تاریخهای مهم آموزشی تاریخهای مهم آموزشی

 

9 بهمن  تا 14 بهمن ⇔ ثبت نام نیمسال دوم 

 

 

16 بهمن ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

30 بهمن تا 2 اسفند ⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

10 خرداد تا 18 خرداد ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

31 اردیبهشت تا 2 خرداد ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

26 خرداد تا 9 تیر ⇔ امتحانات

 

 

درباره آموزش درباره آموزش

فعالیتهای اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

1.       ثبت نام دانشجویان در مقاطع مختلف وامورمربوط به آن

2.       دعوت از اساتید مدعو برای تدریس گروههای مختلف (معارف ادبیات تربیت بدنی مرکز مشاوره)

3.       انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دایم به سایر دانشگاهها

4.       بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل

5.       بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم تحصیلی دانشجویان با توجه به ظوابط آموزشی

6.       ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاهها

7.       بررسی ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده جهت تطبیق از سایر د انشگاهها

8.       بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی

9.       انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان

10.   انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش

11.   بررسی و اقدام برای دانشجویان جاری که خواهان دریافت ریزنمراتشان در حین تحصیل هستند با توجه به ظوابط آموزشی

12.   انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه

13.   بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجویان جاری

14.   بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاهها به پردیس پس از اعمال نظر دانشکده ها و کمیسیون و انجام امور مربوط به آن

15.   ارسال ریزنمرات دانشجویان  مهمان به سایر دانشگاهها پس از خاتمه مهمانی

16.   انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون بر اساس آیین نامه استفاده از تسهیلات

17.   انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز و دانشجویانی که به طور هم زمان در دو رشته تحصیل می کنند

18.   بررسی و انجام امورمربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان با اعلام نظر دانشکده، کمیته منتخب و ستاد شاهد

19.   انجام امور مربوط به تقاضای دانشکده ها جهت ایجاد شماره دروش جدید و کد استاد

20.   درخواست ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی

21.   انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره های شبانه بررسی شهریه ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه های مصوب دانشگاه

22.   همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن

23.   همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام  امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط

24.   انجام کلیه امور مربوط به تصمیمات اتخاد شده در کمیسیون، کمیته منتخب دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس نوع حکم صادر شده

25.   جوابگویی وراهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری

26.   همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفتر امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش

27.   انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده ها بر حسب مورد

28.   جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی

29.   اعلام اسامی دانشجویان مشروط

30.   تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی

31.   بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم

32.   تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه

33.   ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی

34.   اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو

35.   اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)

36.   اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو

37.   تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه

38.   اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو

39.   صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط

40.   تهیه آمارهای آموزشی

41.   انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات  تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه های مختلف تحصیلی

42.   بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو

43.   تأیید، تکمیل و ارسال گزارش فارغ التحصیلی، درج وضعیت در سیستم

44.   ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی شامل تاریخ فراغت از تحصیل میزان تعهدات، بدهیها و تصحیح نهایی اطلاعات فردی و تحصیلی موجود در سیستم کامپیوتری دانشگده

45.   صدور و ارسال معرفی نامه فارغ التحصیلی به امور دانشجویی دانشگاه جهت تسویه حساب وام صدور و ارسال معرفی نامه فارغ التحصیلی به امور دانشجویی دانشگاه جهت تسویه حساب وام

46.   اعلام رتبه‌های فارغ التحصیلان مطابق مقررات

47.   اصلاح کارنامه

48.   تطبیق و تأیید مندرجات پیش نویس و دانشنامه با پرونده

49.   ارسال پیش نویس و دانشنامه تایید شده به اداره کل آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

50.   تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان وارسال به دانشگاه تهران جهت صدور دانشنامه

51.   بررسی پرونده دانشجویان ترم آخر جهت دفاع

52.   تهیه لیست فارغ التحصیلان هر نیمسال بر اساس گزارش دانشکده

53.   تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه ومراجعه به اداره آموزشی وابطال کارت و اعلام فارغ التحصیلی به سایر واحدهای تابعه

54.   ارسال گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان به همراه مدارک به اداره کل دانشگاه