اداره خدمات دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه

 

فعالیتهای ورزشی در پردیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا مهرماه 1393

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

دانشجویان پردیس هنرهای زیبا در بین برگزیدگان جشنواره ملی ایثار

  آقایان مسعود ریاضی مقدم دانشجوی مقطع ارشد رشته سینما و محمدحسین مهرورزی دانشجوی مقطع...

مراسم آیین ورودی نودانشجویان پردیس هنرهای زیبا

مراسم آیین ورودی نودانشجویان پردیس هنرهای زیبا با همکاری معاونت اداری و مالی پردیس، کانون های فرهنگی...