درباره کتابخانه درباره کتابخانه

سال تاسیس: 1328

رسالت و اهداف: خدمت به کاربران کتابخانه دانشگاهی (شامل دانشجویان، اساتید و کارمندان)

فراهم­ آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش از اقدامات متعددی هستند که کتابخانه جهت کسب رضایت کاربران اجرا می کند.

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

نمایشگاه کتب جدید کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا

نمایشگاه کتابخانه و مرکز اسناد دانشکدگان هنرهای زیبا با معرفی بالغ بر ۲۵۰ عنوان کتاب جدید در ۶ حوزه...

تمدید تلفنی

شماره تماس