معرفی واحد ورزش معرفی واحد ورزش

 
تاریخچه  اهداف کارشناسان

 

تاریخچه :

امور تربیت بدنی با عنوان اداره کل تربیت بدنی، زیرمجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهرا ن محسوب می شود. بر اساس تغییرات سازمانی در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال 82-1381 کارشناسان این اداره با توجه به نوع تخصص، مسئولیت چند رشته را به عهده گرفتند. همگام با برنامه ریزی کلان ورزش دانشگاه، تغییرات سازمانی دیگری در سال 1383 انجام گرفت. رویکرد اصلی این تغییرات، توسعه فعالیتهای ورزش همگانی در دانشکده ها/ پردیس ها بود. به همین دلیل تعدادی از کارشناسان اداره کل تربیت بدنی به دانشکده ها/پردیس ها منتقل شدند. بنابراین واحد ورزش پردیس هنرهای زیبا بطورغیر مستقیم زیر نظر اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران و بطور مستقیم زیرنظر معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا فعالیت می کنند.

 

اهداف :

- حفظ و ارتقا سلامتی دانشگاهیان و ایجاد شور و نشاط بین آنها

- ارتقا ورزش قهرمانی دانشگاه تهران

- گسترش ورزش همگانی بین دانشجویان و کارکنان

 

کارشناسان :

نگین اردلان 87-1383

کبری وهابی 1388 تا کنون