اسامی کارکنان کتابخانه اسامی کارکنان کتابخانه

 

 

نام و نام خانوادگی

محل فعالیت ایمیل   شماره تلفن

 

پارسا ارباب

رئیس کتابخانه parsaarbab@ut.ac.ir  

 

حمیده پازوکی

فهرست‌نویسی، مجموعه‌سازی و امور داخلی و اداری کتابخانه  hamidehpazooki@ut.ac.ir 61112755

 

مریم پدرود

فهرست‌نویسی، مجموعه‌سازی و امور داخلی و اداری کتابخانه m_pedrood@ut.ac.ir 61112755

 

مریم فراهانی

میز امانت و تسویه‌حساب maryamfarahani@ut.ac.ir 66499680

 

مژگان نیکروان

 

پایان‌نامه    66499680

 

طیبه شاکری ساری

تحویل پایان‌نامه و فرایند تسویه‌حساب t_shakeri@ut.ac.ir 61112755

 

صابر سمیع

پایان‌نامه و انجام امور درخواست دفاع دانشجویان در سامانه پیش‌خوان saber_samia@ut.ac.ir 61113246

 

خانم سلیمی

میز امانت و تسویه‌حساب salimi_parvin@ut.ac.ir 61113246