نقشه پردیس نقشه پردیس

راهنمای طبقات واحد ساختمان شماره سه (کانسون)

 1.    طبقه اول: دفتر امور بین الملل
 2.     طبقه دو : واحد امور دانشجویی و فرهنگی
 3.    طبقه 3: واحد پژوهشی ، دفتر مجله و آموزشهای آزاد

راهنمای طبقات ساختمان شماره دو (ایتالیا)

 1.   طبقه همکف: انتظامات و بوفه
 2.    طبقه یک تا 4: کلاسهای دروس عمومی
 3.   طبقه 5 تا 9: کلاسهای گروه های هنرهای نمایشی و موسیقی
 4.  طبقه 10: اساتید گروه موسیقی

 

راهنمای طبقات ساختمان شماره پنج (دانشکده شهرسازی)

 1.    طبقه همکف: واحدهای انتظامات- مسئول ساختمان
 2.   طبقه یک تا 3: کلاس
 3.    طبقه 4: اتاق اساتید شهرسازی
 4.    طبقه 5: اتاق اساتید شهرسازی- دفتر معاون آموزشی دانشکده