نقشه پردیس نقشه پردیس

راهنمای طبقات واحد ساختمان شماره سه (کانسون)

 1.    طبقه اول: دوره های عالی آزاد هنر (دانشکده تجسمی)
 2.     طبقه دو : واحد امور دانشجویی و فرهنگی
 3.    طبقه 3: واحد پژوهشی و دفتر مجله

راهنمای طبقات ساختمان شماره دو (ایتالیا)

 1.   طبقه همکف: انتظامات و بوفه
 2.    طبقه یک تا 4: کلاسهای دروس عمومی
 3.   طبقه 5 تا 9: کلاسهای دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 4.  طبقه 10: حوزه ریاست دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

راهنمای طبقات ساختمان کلاسهای آموزشهای آزاد (شفیعی)

 1.     طبقه همکف: انتظامات و بوفه
 2.     طبقه یک: واحد آموزش
 3.    طبقه 2 تا 5: کلاس

راهنمای طبقات ساختمان شماره پنج (دانشکده شهرسازی)

 1.    طبقه همکف: واحدهای انتظامات- انفورماتیک- کارشناس اداری و ناظر ساختمان
 2.   طبقه یک تا 3: کلاس
 3.    طبقه 4: اتاق اساتید شهرسازی
 4.    طبقه 5: واحد اسناد و کتابخانه- قطب علمی شهرسازی