معاون پژوهشی معاون پژوهشی

 

 اسفندیار زبردست

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک: 1369 هـ.ش (1990 م)

 از دانشگاه: 

 رشته تحصیلی: شهرسازی

 Email: zebardst@ut.ac.ir

رزومه فارسی: