معاون پژوهشی معاون پژوهشی

 

 محمدمهدی عزیزی

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک: 1369 هـ.ش (1990 م)

 از دانشگاه: دانشگاه سیدنی- استرالیا

 رشته تحصیلی: شهرسازی

 Email: mmazizi@ut.ac.ir

رزومه فارسی: